سوپر گوشت صیاد
سوپر گوشت صیاد
مدیر: هاشم فرزندی
عرضه انواع گوشت و مرغ
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، نبش تقاطع صیاد شیرازی
تصاویر