مدیر:
هاشم فرزندی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی ، نبش تقاطع صیاد شیرازی
سوپر گوشت صیاد
سوپر گوشت صیاد