مسکن شهروند
مسکن شهروند
مدیر: علی محمدی
خرید، فروش، رهن، اجاره و مشارکت در ساخت
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 18