پروتئین گوشت ممتاز
پروتئین گوشت ممتاز
مدیر: حسین بهرودی
پروتئینی(عرضه ماهی جنوب شنبه ها)
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
میدان هاشمی، تقاطع پیروزی، ضلع جنوبی میدان
وب سایت رسمی: