نمایندگی بیمه ایران کد31871 - بیمه ثالث و بدنه و سرنشین خودرو - بیمه عمر - باربری داخلی و خارجی - حوادث انفرادی و گروهی - آتش سوزی - مسئولیت مدنی پزشکان - بلوار پیروزی مشهد / التأمین ضد الغیر والسیارات والرکاب - التأمین على الحیاة - الشحن الداخلی والخارجی - الحوادث الفردیة والجماعیة - الحریق - المسؤولیة المدنیة للأطباء - شارع بیروزی  مشهد
نمایندگی بیمه ایران کد31871 - بیمه ثالث و بدنه و سرنشین خودرو - بیمه عمر - باربری داخلی و خارجی - حوادث انفرادی و گروهی - آتش سوزی - مسئولیت مدنی پزشکان - بلوار پیروزی مشهد / التأمین ضد الغیر والسیارات والرکاب - التأمین على الحیاة - الشحن الداخلی والخارجی - الحوادث الفردیة والجماعیة - الحریق - المسؤولیة المدنیة للأطباء - شارع بیروزی مشهد
مدیریت: فرشته صحرائی
مشاور و مجری در صدور انواع بیمه نامه ، دارای مدرک کارشناسی بیمه ، صدور و کارشناسی انواع بیمه ها: اتومبیل (بدنه ، ثالث و سرنشین) ، انواع عمر، باربری داخلی و خارجی ، حوادث انفرادی و گروهی ، آتش سوزی مراکز صنعتی ، تجاری و مسکونی ، مسئولیت مدنی پزشکان و کارفرمایان و ...
/ مستشار ومنفذ فی إصدار مختلف أنواع بوالص التأمین ، حاصل على درجة البکالوریوس فی التأمین ، وإصدار وخبرة فی مختلف أنواع التأمین: سیارات (جسم ، طرف ثالث ورکاب) ، أنواع الحیاة ، البضائع المحلیة والأجنبیة ، الحوادث الفردیة والجماعیة ، الحرائق الصناعیة والتجاریة والتأمینیة. السکن والمسؤولیة المدنیة للأطباء وأصحاب العمل ، إلخ.
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار پیروزی، تقاطع چهارچشمه کوثر جنوبی، نبش کوچه جنوبی12 / مشهد ، شارع بیروزی ، تقاطع شهار جشمه جنوب کوثر ، زاویة الزقاق الجنوبی 12
تصاویر