کارواش
کارواش و مجموعه خدماتی ایران آلمان
مدیر: مسعودی
روشویی ، دوراکلین ، نظافت داخل ، موتورشویی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
مشهد ، بلوار هاشمیه ، نبش هاشمیه 2