پروتئینی آرین
پروتئینی آرین
مدیر: حسن هدایتی
سوپر پروتئین، عرضه سوسیس و کالباس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 9
آدرس:
بین صیاد شیرازی 30 و 32