خرازی
خرازی امیر
مدیریت: خدیجه مکاریان
خرازی و لوازم التحریر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، انتهای فرامرز عباسی، نبش بهاران 5