خشکشویی و سفید شویی عدالت / الغسیل والغسیل الأبیض
خشکشویی و سفید شویی عدالت / الغسیل والغسیل الأبیض
مدیر: سید علی طباطبایی
شستشو و اطوی البسه پتو و ... ، رفو و رنگرزی / غسل وکی الملابس والبطانیات وغیرها والتکریر والصباغة
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 2
آدرس:
مشهد ، بلوار حر عاملی ، ابتدای حر 33 سمت چپ / مشهد ، شارع حور العاملی ، بدایة حور 33 الیسار