چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی)
چاپ متین
مدیر: آقایان امیر متین و مهدی ساغری
طراحی و چاپ ، افست و چاپ دیجیتال
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد، بزرگمهر جنوبی ، پلاک 120