رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل
توس رنگ و رزین نادر - رنگ ساختمانی در بلوار مجد مشهد/ نادر لون البتولا والراتنج - بناء دهان على بولیفارد مجد فی مشهد
مدیریت: آقایان علیجانی و قدیریان
تولید و عرضه انواع رنگ و رزین صنعتی و ساختمانی / إنتاج وتورید الدهانات والراتنجات الصناعیة والإنشائیة
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، بلوار مجد ، نبش مجد 28 / مشهد ، جادة مجد ، زاویة مجد 28