گوشت و فرآورده های پروتئینی

هایپر گوشت بابایی

بابایی و پرهیزکار: 33666546

منطقه 7 .

مشهد ، بلوار مصلی، روبروی مصلی20

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه گوشت تازه (سفارشات پذیرفته می شود)