قالبسازی و فرز کاری

تزریق پلاستیک سعید

عبودی: -
منطقه 7 . خیابان خلج، خلج 11

قالبسازی و فرز کاری

: سفارش انواع قالبهای پلاستیکی