قالبسازی و فرز کاری

تزریق پلاستیک سعید

عبودی: -

منطقه 7 .

خیابان خلج، خلج 11

قالبسازی و فرز کاری

: سفارش انواع قالبهای پلاستیکی