کانال سازی - نبشی سازی

کانال کولر مهران - تولید کانال کولر - در مشهد - در الهیه

بوژ مهرانی: -

12 .

مشهد ، بلوار الهیه ، الهیه1، عظیم رزم 5 سمت راست ، روبروی اتو سرویس رضا

کانال سازی - نبشی سازی

: تولید کانال کولر

کانال سازی و دریچه کولر حامد

یساقی: 38673505

منطقه 9 .

مشهد ، بلوار پیروزی ، بین پیروزی 48 و میدان هنرستان

کانال سازی - نبشی سازی

: ساخت کانال کولر ، قرنیز ، لبه دیوار و ... کانال سازی و دریچه کولر حامد

دریچه کولر مشهد صبا

جوادی: 37132428

منطقه 2 .

خیابان حرعاملی، نبش حر عاملی 23

کانال سازی - نبشی سازی

: سازنده انواع دمپر و دریچه های تنظیم هوا مسکونی، صنعتی (آهن و آلومینیوم)