نفت و گاز (تجهیزات)

فروشگاه خرم تبریزی

خرم تبریزی: 37230368
منطقه 1 . مشهد ، بلوار قرنی ، بین قرنی 22 و 20

نفت و گاز (تجهیزات)

: عرضه لوازم و تجهیزات صنایع نفت و گاز و تاسیسات

خراسان گاز

ناجی: -
سایر . قاسم اباد، میدان مادر، مجتمع تجاری ادیب ، واحد 124

نفت و گاز (تجهیزات)

: مجری واحد های مسکونی، تجاری ، صنعتی، ساخت نرده های لوله ای در طرحهای مختلف