تاکسی رانیها

تاکسیمتر ادیب

کافی: 36624861

منطقه 10 .

قاسم آباد، بلوار ادیب جنوبی 1

تاکسی رانیها

: خدمات و عرضه تاکسیمتر و GPS