تجهیزات ایمنی کارمندی

فروشگاه لباس کار کیمیا

فرخنده: 37120072
منطقه 2 . خیابان حر عاملی، بین حر عاملی 63 و چهارراه موسوی قوچانی

تجهیزات ایمنی کارمندی

: تولید و پخش البسه بیمارستانی، رستورانی، هتل ها، کارخانجات، لباس کار ، کفش ایمنی ، انواع ماسک و دستکش کار و...