خشکشویی و لباسشویی

خشکشویی شبنم

جاویدی: 36227225

منطقه 10 .

مشهد ، بلوار حسابی شمالی ، انتهای حسابی 45

خشکشویی و لباسشویی

: شستشو و اتوی البسه ، پرده ، پتو  و ...

خشکشویی و سفیدشویی پدرام

مرادی: 35227018

منطقه 10 .

قاسم آباد، میدان نمایشگاه، خ آزاده ، بین آزاده 12 و 14

خشکشویی و لباسشویی

: شستشو و اتوی البسه پرده پتو و ... خدمات رنگرزی لباس

خشک شویی ماهان

بخشی: 35218705

منطقه 10 .

قاسم آباد، فلاحی 28، بین چهارراه فاطمیه فاز تجاری مغازه اول

خشکشویی و لباسشویی

: لباس و پتو، البسه