هایپر کارپت محتشم - فرش ماشینی در پنجراه سناباد مشهد / آلة السجاد فی نافذة سناباد مشهد
هایپر کارپت محتشم - فرش ماشینی در پنجراه سناباد مشهد / آلة السجاد فی نافذة سناباد مشهد
مدیریت: مرتضی رحیمی
بورس فرش ماشینی / تبادل السجاد الآلی
شماره تماس:
(مشهد: 31418)
(کرمانشاه: 08331330)
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
مشهد ، پنجراه سناباد ، نرسیده به تقاطع آبکوه ، فرش محتشم ، شعبه2: کرمانشاه ، خ شریعتی ، نرسیده به کوچه پشت / مشهد ، نافذة سناباد ، لیست بعیدة عن تقاطع أبکوه ، سجادة محتشم ، الفرع الثانی: کرمانشاه ، شارع شریعتی ، لیس بعیدًا عن الزقاق الخلفی