مدیر:
مرتضی رحیمی
شماره تماس:
(مشهد: 31418)
(کرمانشاه: 08331330)
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، پنجراه سناباد ، نرسیده به تقاطع آبکوه ، فرش محتشم ، شعبه2: کرمانشاه ، خ شریعتی ، نرسیده به کوچه پشت / مشهد ، نافذة سناباد ، لیست بعیدة عن تقاطع أبکوه ، سجادة محتشم ، الفرع الثانی: کرمانشاه ، شارع شریعتی ، لیس بعیدًا عن الزقاق الخلفی
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
23 مهر روز جهانی عصای سفید گرامی باد.
هایپر کارپت محتشم
22 مهر روز جهانی استاندارد گرامی باد.
هایپر کارپت محتشم
20 مهر ، روز بزرگداشت حافظ شیرازی گرامی باد.
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
این گل پشت و رو نداره
هایپر کارپت محتشم
نقشی به ظرافت فرش محتشم
فرشی به اصالت فرش محتشم
نخ ناب و نقش ناب و فرش ناب
نخ ناب و نقش ناب و فرش ناب
بهره مندی از برترین تکنولوژی روز دنیا
جدیدترین نقشه های فرش با طراحی متفاوت
بهره مندی از برترین تکنولوژی روز دنیا
بهره مندی از برترین تکنولوژی روز دنیا
نمایشگاه دموتکس ترکیه
نمایشگاه دموتکس ترکیه
ناب ترین هنر ایرانی و به روز ترین تکنولوژی جهانی، نگاه بازار فرش ماشینی را به نام شرکت فرش محتشم بعنوان پدیده نمایشگاه دموتکس ترکیه معطوف نمود.
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم
هایپر کارپت محتشم