شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق / شرکة شبک شرق لتصنیع الحدید الصناعی فی المشهد
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق / شرکة شبک شرق لتصنیع الحدید الصناعی فی المشهد
مدیریت: سیدعقیل جوادی
تولیدکننده انواع قفسه های فروشگاهی، انباری و سردخانه ای / الشرکة المصنعة لرفوف المخازن والمستودعات والتخزین البارد فی المشهد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
دفتر فروش: مشهد ، خیابان مطهری جنوبی، بین مطهری 7 و 9
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق: شهرک کلات، کوشش شمالی 9 / مکتب المبیعات: مشهد ، شارع المطهری الجنوبی ، بین مطهری 7 و 9