مدیر:
سیدعقیل جوادی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
دفتر فروش: مشهد ، خیابان مطهری جنوبی، بین مطهری 7 و 9
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق: شهرک کلات، کوشش شمالی 9 / مکتب المبیعات: مشهد ، شارع المطهری الجنوبی ، بین مطهری 7 و 9
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولاد مشبک شرق
شرکت تولیدی صنعتی فولادی مشبک شرق