مدیر:
محمود رعنایی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
مشهد ، خ سلمان فارسی، نرسیده به سلمان 8(بین سلمان 6/1 و 8)
خشکشویی بیات اکسپرس
خشکشویی بیات اکسپرس
خشکشویی بیات اکسپرس
خشکشویی بیات اکسپرس