مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

ایران شیمی

حبیبی: 32298000

منطقه 8 .

مشهد ، خیابان چمران ، ابتدای چمران 9

مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

: ارائه و عرضه انواع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی ، وشیشه آلات و لوازم مصرفی