مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

شرکت شیمی سار

عمادالدینی : 36110678

منطقه 11 .

بلوار امامت، امامت 66، سمت چپ،

مواد شیمیایی و آزمایشگاهی

: عرضه مواد شیمیایی، آزمایشگاهی، صنعتی و نجهیزات آزمایشگاهی خرید و فروش موادشیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی، کیت ومحیط کشت و تجهیزات