مجسمه فروشی

فروشگاه اکبرزاده و رحیمی

و توفیق رحیمی: 33690151-33690113

منطقه 7 .

مشهد ، بلوار مصلی، نبش مصلی 8، مجتمع ایران مهر،

مجسمه فروشی

: بورس مجسمه های تزئینی، پولی استر و تابلو