گوشت و فرآورده های پروتئینی

فروشگاه مصلی

کاظمی: -

منطقه 6 .

مشهد ، بلوار مصلی ، بین مصلی 2 و 4

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: عرضه مرغ ، ماهی ، گوشت و ...

پروتئین حاج ماشااله حاج حسینی و پسران

حاج حسینی: 33642759

منطقه 6 .

نبش خیابان رستمی 45

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: توزیع گوشت روز گاو، گوسفند، شتر

سوپر گوشت روز

علیزاده: -

منطقه 6 .

شعبه1: بلوار شهید رستمی، بین شهید رستمی 42 و 44، شعبه2: بلوار فردوسی، فردوسی 13، خ سمانه، سوپرگوشت سمانه

پروتئین مهدی

مشتاقی: -

منطقه 6 .

بلوار اصلی مصلی، مصلی 14، تقاطع اول سمت چپ،

گوشت و فرآورده های پروتئینی

: گوشت، مرغ و ماهی